top of page

Regulamin Świadczenia Usług Online

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, PRZEDMIOT REGULAMINU
Regulamin określa prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usług przez JUSTYNĘ KULAWIK, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JUSTYNA KULAWIK, z/s w Kiełczowie, ul. Szkolna 2/6, polegających na nauce języków obcych, sklasyfikowanych w szczególności jako kod PKD 85.59.A, działalność związana z tłumaczeniami, sklasyfikowana jako kod pkd 74.30.Z, a ponadto sprzedaży internetowej książek gazet i artykułów piśmienniczych, sklasyfikowanych w szczególności jako kody PKD 47.61.Z, 47.62.Z, 
Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług, składania zamówień drogą elektroniczną, dostarczania zamówionych usług czy produktów, uiszczania opłaty za zamówione usługi czy produkty, a także uprawnienia Klienta wynikające z umowy sprzedaży, w szczególności zasady odstąpienia od tej umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§2. DEFINICJE
LALALING oznacza przedsiębiorcę, JUSTYNĘ KULAWIK, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JUSTYNA KULAWIK, z/s w Kiełczowie, ul. Szkolna 2/6, 55-093, adres e-mail: j.kulawik@lexling.pl;
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez LALALING znajdujący się pod adresem internetowym http://www.lalaling.pl za pośrednictwem którego LALALING świadczy usługi drogą elektroniczną zawierający ofertę Produktów i Szkoleń. 
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży;
Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierający z LALALING umowę sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Korzystając ze Sklepu Konsument wyraża zgodę na zawieranie umów na odległość w sposób wykorzystujący środki porozumiewania się na odległość – Internet oraz poczta elektroniczną.
Płatność elektroniczna - sposób dokonania opłaty, podczas której bezpośrednio ze Sklepu Klient przechodzi do wyboru banku, logowania w nim i wykonania przelewu elektronicznego.
Produkt – książki, gazety i artykuły piśmiennicze, które wysyłane są pocztą lub kurierem;
Szkolenie – usługi świadczone przez LALALING w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegający na przeprowadzeniu transmisji online przez Internet.

§3. KONTAKT Z LALALING
Adres pocztowy: KIEŁCZÓW, ul. Szkolna 2/6, 55-093
Adres e-mail: kursy@lalaling.pl
Telefon: +48 508-907-283

§4. WYMAGANIA TECHNICZNE 
Warunkiem prawidłowego korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
Dostęp do sieci Internet;
Zainstalowana aktualna przeglądarka na systemach operacyjnych Windows 8+, MAC OSX 10.12+, (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari), z włączoną obsługą plików cookies oraz Java Script;
Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta na platformie skype (platforma przez którą odbywają się Szkolenia).

LALALING nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu.

§5. ZAKUPY

Klient dokonuje zakupów bez rejestracji, jednak zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu realizacji zamówienia.

§6. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Klienci zobowiązani są do
Korzystania ze Sklepu zgodnie z Regulaminem oraz z poszanowaniem praw osób trzecich;
Niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, lub umieszczaniu jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych)
Niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów,
niepodejmowania działań polegających na modyfikowaniu w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez LALALING w ramach Sklepu lub nadużywaniu praw przyznanych Klientowi przez LALALING lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
Klienci zobowiązani są do podawania prawdziwych informacji w trakcie korzystania ze Sklepu, a także do dokonywania ich aktualizacji.
Klienci nie mogą, bez zgody LALALING, kopiować, zmieniać struktury, modyfikować ani udostępniać osobom trzecim całości lub części zawartości Sklepu, w szczególności w zakresie informacji tam zawartych.
Oświadczenia woli LALALING oraz Klientów składane są w szczególności drogą elektroniczną, za pośrednictwem Internetu, w szczególności na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
LALALING dokłada wszelkich starań, aby Sklep był aktualizowany dla szerokiej gamy urządzeń i systemów operacyjnych, ale nie gwarantuje jego zgodności i możliwości aktualizacji z każdym urządzeniem i systemem.
LALALING zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu i dostępu do Sklepu na czas nieokreślony, spowodowany koniecznością modernizacji, naprawy i konserwacji Sklepu.
LALALING może zmieniać funkcjonalność i zawartość Sklepu, zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części oferowanych w Sklepie Produktów/USŁUG. W przypadku, kiedy miałoby to istotnie ograniczyć funkcjonalność Sklepu, LALALING powiadomi o tym Klientów.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od LALALING informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient będzie otrzymywać na podany przez siebie podczas rejestracji adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny Sklepu („Newsletter”).
Klient może w każdym momencie zrezygnować z usługi Newsletter.

§7. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW, SZKOLEŃ,

Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez LALALING na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania zamówienia.
Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów/świadczenia usług na zasadach określonych w dalszej części regulaminu.
Klient przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z opisem usługi/produktu w Sklepie lub ofercie.
Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy dotyczącej Szkolenia na zasadach określonych w § 10.
Rozwiązanie umowy dotyczącej Szkolenia językowego, z przyczyn leżących po stronie Klienta, przed upływem okresu na jaki zostało wykupione Szkolenie a już po jego rozpoczęciu przez Klienta, nie będzie powodować zwrotu wniesionych opłat.

§8. CENNIK I SPOSOBY PŁATNOŚCI. PROMOCJE

Aktualna oferta Sklepu wraz z cennikiem i kosztami dostawy Produktów zamieszczona jest w Sklepie.
LALALING zobowiązuje się do uwidocznienia ceny, ceny jednostkowej lub informacji o obniżonej cenie produktu w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla Klientów a w szczególności Klientów będących konsumentami.
Zamówienia złożone w Sklepie będą opłacone przed odbiorem produktu
LALALING nie przewiduje możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia przed odbiorem produktu, a za część przy odbiorze produktu. Ponadto LALALING nie przewiduje możliwości płatności za pobraniem.
Opłaty za Produkty mogą być dokonywane za pomocą:
tradycyjnych przelewów bankowych;
jednym z systemów płatności elektronicznych zaakceptowanych przez LALALING (tj. PayPal)
w siedzibie LALALING gotówką lub kartą przy osobistym odbiorze produktu.
zamówienia są realizowane po otrzymaniu płatności dokonanej na rachunek bankowy LALALING lub po potwierdzeniu płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych zaakceptowanych przez LALALING. 
LALALING nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z realizacją płatności po stronie osób trzecich, np. banków, firm pośredniczących. 
Zamówienie Szkolenia jest realizowane natychmiast po otrzymaniu płatności zgodnie z harmonogramem ustalanym indywidualnie pomiędzy Stronami.
Klient chcący otrzymać fakturę, zobowiązany jest do wskazania danych.
Faktury przesyłane są w formie tradycyjnej lub elektronicznej. W celu otrzymania faktury elektronicznej, Klient musi wyrazić na to zgodę. 
Faktury elektroniczne przesyłane są w formacie PDF (Portable Document Format) na wskazany w zamówieniu adres e-mail Klienta. LALALING przesyła faktury elektroniczne gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek LALALING. LALALING zastrzega możliwość wprowadzenia czasowo cen promocyjnych, o których informuje na stronie Sklepu. Ceny w cenniku oraz podsumowanie ceny za dane zamówienie będą uwzględniały promocje.
W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny produktu (towaru lub usługi), LALALING zobowiązuje się uwidocznić informację o najniższej cenie tego produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny.
W przypadku, w którym dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, LALALING obok informacji o obniżonej cenie uwidoczni informację o najniższej cenie  tego produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży, do dnia wprowadzenia obniżki.
LALALING może podać inne ceny odniesienia przy informowaniu o obniżce ceny produktu, przy czym będą one wyraźnie wyjaśnione, nie będą wprowadzać w błąd i będą odwracać uwagi Konsumenta od wcześniejszej ceny.
W przypadku, w którym LALALING indywidualnie dostosuje cenę produktu wobec Konsumenta, Konsument zostanie o tym wyraźnie i należycie poinformowany.  

§9. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

Zamówienie jest dokonane z chwilą wyboru Produktu oraz po wysłaniu wiadomości e-mail z zamówieniem.
Klient może składać zamówienia na produkty/usługi dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Po dokonaniu zamówienia i wybraniu sposobu płatności, Klient otrzyma, na podany adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy wraz z instrukcją dotyczącą dalszych czynności oraz warunkami zawartej umowy. W przypadku wybrania płatności elektronicznej Klient zostanie przekierowany na stronę operatora pośredniczącego w dokonaniu transakcji.
Z chwilą wpływu opłaty na rachunek bankowy LALALING zamówienie zostanie niezwłocznie przekazane do realizacji pod warunkiem podania przez Użytkownika danych odbiorcy przesyłki (w tym adresu dostawy i telefonu kontaktowego).
Klient jest zobowiązany podać aktualny i dokładny adres, pod który ma być dostarczony produkt. W przypadku, w którym Klient poda błędny lub niedokładny adres, LALALING nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu produktu. 
Informacje o aktualnym statusie zamówienia i przewidywanym terminie dostawy są dostępne po zalogowaniu na Konto w sekcji Twoje zamówienia.
W przypadku nieotrzymania wpłaty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, LALALING ma prawo do usunięcia zamówienia.
LALALING nie realizuje zamówień sprzedażowych poza granicę Polski (nie dotyczy usług szkoleniowych)
Użytkownik może anulować złożone zamówienie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 508-907-283 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane. W stosunku do Produktów decyduje moment wysłania Produktów do Klienta.


§10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych opłat w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktów na wskazany przez Konsumenta adres.
Konsument może odstąpić od umowy dotyczącej Szkolenia bez podawania przyczyny oraz bez podnoszenia dodatkowych opłat do czasu rozpoczęcia zamówionej usługi lub treści cyfrowej przez Sklep Konsumentowi, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Szkolenia w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta przez LALALING o utracie w związku z tym prawa do odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie spełniania świadczenia przez LALALING następuje z momentem pierwszych zajęć.
Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktów następuje w drodze jednoznacznego oświadczenia Konsumenta.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów stanowi Załącznik numer 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z proponowanego wzoru formularza, jednakże nie jest to obowiązkowe.
W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres kursy@lalaling.pl W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie należy wysłać na adres wskazany w §3.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Produktów. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktów innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez LALALING zwracane będą tylko koszty odesłania Produktów do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostarczenia przesyłki. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym LALALING zostało poinformowane o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia, z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej. Forma zwrotu środków zależy od metody płatności wybranej podczas składania zamówienia.
W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Szkolenia, Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep zostanie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. 
LALALING zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności za Produkty do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
Konsument ma obowiązek zwrócić LALALING zwracane Produkty w stanie nienaruszonym niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży Produktów. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
Zwracane Produkty powinny być zapakowane i zabezpieczone w ten sposób, żeby nie zostały uszkodzone w transporcie.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, tj. koszt odesłania Produktów do LALALING.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. LALALING zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta roszczeń w tym odszkodowawczych, w zakresie w przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa. 


§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LALALING REKLAMACJE

LALALING zobowiązuje się do dostarczania produktów bez wad i jest odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli kupione Produkty mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 
Jeżeli kupione Produkty mają wady, Klient może:
żądać wymiany Produktów na nowe;
żądać usunięcia wady,
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że wada jest istotna.
Uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli LALALING niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Produkty na wolne od wad albo wadę usunie. Ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli Produkty były już naprawiane lub LALALING nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.
Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez LALALING usunięcia wady żądać wymiany Produktów na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez LALALING. 
W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu, domaga się jego wymiany lub naprawy, lub obstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do LALALING odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt LALALING, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą tylko koszty odesłania reklamowanego Produktu do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostarczenia przesyłki.
Koszty odesłania reklamowanego Produktu przez Klienta, który nie jest Konsumentem, ponosi Klient.
Reklamowane Produkty należy odesłać na adres wskazany w §3. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego Produktu należy opisać przyczynę reklamacji i wskazaniem zakresu działań, których wykonania Klient oczekuje od LALALING. Wzór formularza reklamacji Produktu stanowi Załącznik numer 2 do Regulaminu.
Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
LALALING zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W przypadku uznania reklamacji Klienta, LALALING ponosi koszt odesłania reklamowanego Produktu (odbiór reklamacji), oraz wysłania Produktu wolnego od wad (gdy wybrano ten sposób załatwienia reklamacji).
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt odsyłany jest na koszt Klienta.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów z powodu jego wad LALALING zwraca Klientowi w całości lub w części uiszczony uprzednio koszt dostawy zamówienia.
Zwrot części kosztów dostawy ma miejsce, gdy reklamowane Produkty były jednym z kilku w zamówieniu złożonym przez Klienta. Wówczas zwrot kosztów dostawy zamówienia odbywa się proporcjonalnie według wartości.
W przypadkach, o których mowa w punktach 10 i 12 powyżej, LALALING pokrywa koszty tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji dostarczenia przesyłki oferowanej w Sklepie.
Zwrot kosztów dostawy na rachunek bankowy Klienta nastąpi niezwłocznie.
Sklep zobowiązuje się do świadczenia Szkoleń z należytą starannością na zasadach określonych w Regulaminie.
Wszelkie zgłoszenia dotyczące ewentualnego nieprawidłowej realizacji Szkoleń należy kierować na adres e-mail kursy@lalaling.pl Sklep zobowiązuje się do odpowiedzi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia i poinformowania o tym Klienta.
Sklep nie odpowiada za spodziewany przez Klienta efekt oraz cel korzystania ze Szkolenia w tym za skuteczność nauki za pomocą Sklepu.

§12. DANE OSOBOWE

Dane osobowe pozyskane przez LALALING objęte są ochroną.
Usunięcie danych osobowych. Zgłoszenie przez Klienta wniosku o usunięcie przez LALALING danych osobowych podawanych w w toku realizacji zamówienia powoduje usunięcie danych.
Administratorem danych osobowych jest LALALING. 
Kontakt z Administratorem możliwy jest:
listownie na adres wskazany w §3
za pośrednictwem e-mail kursy@lalaling.pl
telefonicznie: +48 508-907-283
Dane osobowe przetwarzane są:
w celach marketingu bezpośredniego;
w celach analitycznych i statystycznych;
w wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonanych obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia działalności operacyjnej Administratora;
w celu przetworzenia płatności – w przypadku płatności elektronicznych LALALING ma prawo przekazywać dane osobowe klienta obejmujące adres email, imię i nazwisko, adres zamieszkania - o czym będzie informuje Klienta stosownie do art. 13 ust. 1 lit. e) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
Okres przechowywania danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane przez okres jaki jest potrzebny dla spełnienia celu, w jakim dane są przetwarzane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są, gdy:
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO);
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na LALALING jako Administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO);
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celach archiwalnych (dowodowych), zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania, wykazania wykonanych obowiązków, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia działalności operacyjnej Administratora oraz działalności marketingowej.
Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”). Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z tym, że LALALING posługuje się danymi osobowymi Klientowi przysługuje prawo:
dostępu do danych osobowych;
żądania sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuacje – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
Ponadto Klient może przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy.
Aby skorzystać z uprawnień wskazanych w punktach 10 i 11 powyżej należy skontaktować się z Administratorem.
Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
LALALING nie gromadzi danych osobowych dzieci i osób małoletnich. Jeżeli zamówienia dokonuje dziecko lub osoba małoletnia, to wyłącznie za zgodą i przy użyciu danych rodzica lub opiekuna prawnego – o czym należy niezwłocznie poinformować LALALING.
LALALING posługuje się również tzw. plikami cookies. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu internetowego.
Jeżeli na stronie internetowej Sklepu zamieszczane są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez Sklep stron internetowych, to Sklep nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Sklep zachęca przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
Sklep zbiera również anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Sklepu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: www.google.com.

§ 13 PRAWA AUTORSKIE

Autorskie prawa majątkowe do wszelkich szkoleń, dostarczanych treści cyfrowych oraz innych materiałów edukacyjnych przysługują LALALING i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.). 
Użytkownik może korzystać ze szkoleń, dostarczanych treści cyfrowych oraz innych materiałów edukacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem jedynie na własny użytek. 
Użytkownik nie może udostępniać jakichkolwiek materiałów edukacyjnych, dostarczanych treści cyfrowych i szkoleń – w całości i w częściach osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, bez zgody LALALING

§ 14 OPINIE
LALALING nie przewiduje możliwości wystawiania opinii o produktach/szkoleniach w Sklepie.
LALALING nie zapewnia, że publikowane na innych portalach czy stronach internetowych opinie pochodzą od konsumentów, którzy użyli, bądź nabyli dany Produkt/Szkolenie chyba, że z informacji która zostanie zawarta na stronie Sklepu będzie wynikało, że dana opinia pochodzi od Konsumenta, który dany produkt rzeczywiście użył bądź nabył. 
LALALING nie Weryfikuje czy dana recenzja/opinia znajdująca się na innych portalach czy stronach internetowych pochodzi od Konsumenta, który używał lub nabył dane Szkolenie/Produkt
LALALING nie ingeruje w treść zamieszczonych opinii, które znajdują się na innych portalach czy stronach internetowych.

 

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

LALALING zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klienta w terminie 30 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu poprzez wysyłanie do Klienta wiadomości e-mail.
Korzystanie ze Sklepu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu będzie oznaczać ich akceptację przez Klienta również przed upływem terminu wskazanego w punkcie 1 powyżej. Użytkownik, który nie będzie chciał korzystać ze Sklepu po wejściu w życie zmian, może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu. 
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
Jeżeli którekolwiek postanowienia regulaminu uznane zostaną za takie, które kształtują prawa i obowiązki Konsumenta w sposób sprzeczny dobrymi obyczajami, rażąco naruszają jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne) – to w miejsce takich postanowień stosowane będą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 


Kiełczów, [data]
 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

 


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ADRESAT: JUSTYNA KULAWIK, z/s w Kiełczowie, ul. Szkolna 2/6, 55-093, adres e-mail: kursy@lalaling.pl;


Ja, …………………………, niniejszym odstępuję od umowy zawartej na skutek złożenia zamównienia o numerze …………………. dotyczącego …………………………. (wymienić nazwę, ilość oraz cenę zwracanych Produktów).

Data zawarcia umowy ………..
Data otrzymania Produktów ………………..
Imię i nazwisko Klienta…………………….
Adres Klienta…………………………
Numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków: ………………………..

Podpis  KLIENTA (tylko gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………….


Miejscowość ……………… Data…………………………


 

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU

WZÓR OŚWIADCZENIA O REKLAMACJI PRODUKTU

 


REKLAMACJA PRODUTKU

ADRESAT: JUSTYNA KULAWIK, z/s w Kiełczowie, ul. Szkolna 2/6, 55-093, adres e-mail: kursy@lalaling.pl;

 

Ja, …………………………, niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie dnia ………………… Produkt wymienić nazwę, ilość oraz cenę zwracanych Produktów) jest wadliwy.

Wada polega na …… Wada została stwierdzona w dniu …………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny żądam

- wymiany towaru na nowy*
-nieodpłatnej naprawy towaru*
- obniżenia centy towaru o kwotę ……. (słownie…) zł, i żądam zwrotu podanej kwoty na konto …………………………………*
- odstępuję od umowy [tylko w przypadku wady istotnej] i żądam zwrotu podanej kwoty na konto …………………*

 (*) niepotrzebne skreślić.

Data zawarcia umowy ………..
Data otrzymania Produktów ………………..
Imię i nazwisko Klienta …………………….
Adres Klienta …………………………


Podpis Klienta (tylko gdy formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………….


Miejscowość ……………… Data…………………………
 

bottom of page